Nota van verbetering - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 19 juli 1990

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I In de laatste alinea van het formulier van afkondiging moet na «Staten-Generaal» een komma worden geplaatst.

II In artikel I, onderdeel A, onder 1°, moet de komma na «eerste» vervallen en wordt aan het slot een punt geplaatst.

III In artikel I, onderdeel A, onder 3°, wordt aan het slot van het vierde lid een punt geplaatst.

IV In artikel I, onderdeel D, artikel 18, tweede lid, vijfde regel, moet na «per» worden ingevoegd: week heeft verloren, alsmede het recht heeft op. In artikel III moet «financieringssysteem» worden vervangen door: financieringssysteem.

014281F ISSN 0921737 ISDU uitgeverij '

s Gravenhage 1990

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.