Voorstel van wet - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet (Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet ( Stb.1987, 93) enkele bepalingen inzake het recht op uitkering te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1°. In het eerste, en tweede lid wordt «kalenderweek» en «kalenderweken» vervangen door: week onderscheidenlijk weken

S-W S-IR

013929 F ISSN0921 -7371 SDU uitgeverij 's Gravenhage 1990

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.