Gewijzigde motie van het lid Groenman C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22 - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 23

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GROENMAN C.S., TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22 Voorgesteld 8 februari 1990

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het binnen afzonderlijke aanvullende pensioenregelingen hanteren van het statistische gegeven dat vrouwen binnen onze gehele bevolking langer leven dan mannen, kan leiden tot verschillen tussen mannen en vrouwen op individueel niveau, waar het de werkgeverspremielasten dan wel het pensioenresultaat betreft, hetgeen tevens afbreuk kan doen aan de solidariteit tussen mannen en vrouwen;

van mening, dat voor dit ook door de regering onderkende probleem een oplossing gevonden dient te worden;

overwegende, dat het op korte termijn uitwerken van het principe van solidariteit wellicht door bepaalde vormen van pensioenregelingen tot technische en internationale complicaties kan leiden:

verzoekt de regering, na te gaan op welke wijze recht gedaan kan worden aan het principe van solidariteit bij de berekening van sterfterisico's in pensioenregelingen en de Kamer daarover te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman Linschoten Kalsbeek-Jasperse Soutendijk-van Appeldoorn 011997F ISSN 0921737 ISDU uitgeverij '

s Gravenhage 1990

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.