Motie van het lid Groenman C.S. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID GROENMAN C.S. Voorgesteld 31 januari 1990

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat een ongelijke behandeling van enerzijds voltijdwerkers en anderzijds deeltijd-en flexwerkers in de pensioenvoorzieningen tot indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen kan leiden;

van mening, dat het bevorderen van deeltijdwerk met een gelijkwaardige rechtspositie uitgangspunt van beleid is dat niet doorkruist mag worden door een relatief ongunstige behandeling van deeltijdwerkers in de pensioensfeer;

verzoekt de regering, op korte termijn een notitie op te stellen over de (eventuele wettelijke) mogelijkheden om tot oplossing te komen voor de problemen die deeltijdwerkers (en met name kleine deeltijdwerkers en flexwerkers) in de pensioensfeer ondervinden, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman Linschoten Brouwer

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.