Amendement van de leden Soutendijk-van Appeldoorn en kalsbeek-jaspers - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENT VAN DE LEDEN SOUTENDIJK-VAN APPEL-DOORN EN KALSBEEK JASPERSE Ontvangen 15 januari 1990

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel E , wordt onder aanduiding van de tekst van artikel 12e als tweede lid, een eerste lid ingevoegd, luidende: 1. Bepalingen in een pensioenvoorziening die in strijd zijn met het verbod van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bedoeld in artikel 12b, kunnen niet op grond van bestuursrechtelijke regelingen worden goedgekeurd, algemeen verbindend verklaard of verplicht gesteld; evenmin kan worden verklaard dat tegen die bepalingen geen bezwaar bestaat.

Toelichting Dit amendement strekt ertoe de beleidsmatige toezegging ter zake gedaan door de vorige regering in de wet vast te leggen. Het amendement is noodzakelijk opdat aan degenen die regelingen betreffende de aanvullende sociale zekerheid uitvoeren, van meet af aan duidelijk is welke bepalingen eventueel nietig zijn.

Soutendijk-van Appeldoorn Kalsbeek-Jasperse 011669F ISSN0921 -7371 SOLJ uitgeverij '

s Gravenhage 1990

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.