Amendement van het lid Kalsbeek-Jasperse - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID KALSBEEK JASPERSE Ontvangen 15 januari 1990

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel E , wordt de tekst van artikel 12b aangeduid als eerste lid, waarna een tweede lid wordt toegevoegd, luidende: 2. Bepalingen krachtens welke de verwerving van pensioenaanspraken wordt onderbroken gedurende de periode van zwangerschaps-en bevallingsverlof op grond van een wettelijke bepaling of arbeidsovereenkomst, worden voor de toepassing van artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1a en het eerste lid beschouwd als strijdig met het verbod van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Toelichting Dit artikel is noodzakelijk teneinde artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de vierde richtlijn uit te voeren. In de meeste arbeidsongeschiktheidsregelingen is in een voortzetting van de pensioenopbouw gedurende arbeidsongeschiktheid voorzien. In sommige echter niet. Voor zover die arbeidsongeschiktheid het gevolg is van zwangerschaps-of bevallingsverlof is dat onwenselijk. Dit amendement strekt ertoe deze mogelijkheid af te sluiten.

Kalsbeek-Jasperse

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.