17941, nr. 10 - Motie Willems en Brouwer - Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Deze motie werd op 15 juni 1983 ingediend door het Tweede Kamerlid Wilbert Willems (PSP) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983 en was mede ondertekend door Ina Brouwer (CPN) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering: -te berekenen met welk percentage de belastingschijven vanaf 11/2 resp. 2x modaal verhoogd zouden moeten worden om een belastingopbrengst te bereiken gelijk aan het bedrag dat de Regering voornemens is te besparen door een korting per 1 oktober op lonen en uitkeringen; -te onderzoeken welke andere alternatieven mogelijk zijn, gericht op de hogere inkomens, -deze berekeningen nog vóór de behandeling van wetsvoorstellen die een korting op de lonen en uitkeringen beogen aan de Kamer toe te zenden, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

Documenten

2 15 juni 1983, motie, nr. 10     KST17941N10K2
Motie van de leden Willems en Brouwer
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.