18625, nr. 11 - Amendementen Groenman over de vastlegging van de reductiestrook.

Dit amendement op het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen) werd op 1 november 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Louise Groenman (D66) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Waar de premie volledig geïndividualiseerd wordt en de voorheen geldende maximumgezinspremie nu onverkort een individuele maximumpremie wordt, is het niet logisch om aan de onderkant de reductiestrook in de premievrijstellings-en reductieregeling niet onverkort te handhaven. Het gevolg daarvan is dat voor tweeverdieners de reductiestrook wordt verkleind. Deze amendementen handhaven de oude regeling, met dit verschil dat nu in de wet wordt vastgelegd op welke wijze de reductiestrook jaarlijks wordt aangepast, overeenkomstig de bestaande praktijk. De kosten van deze amendementen bedragen ca. f25 min., welk bedrag door de premiebetalers zal moeten worden opgebracht, en dus in mindering komt op de netto-opbrengst van de premie-operatie.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 1 november 1984, amendement, nr. 11     KST18625N11K2
Amendementen van het lid Groenman over de vastlegging van de reductiestrook.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.