18625, nr. 10 - Amendementen Linschoten en Hermsen over een overgangsregeling voor de jaren 1985, 1986 en 1987 inzake inkomenseffecten voor gehuwden.

Dit amendement op het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen) werd op 31 oktober 1984 ingediend door de Tweede Kamerleden Robin Linschoten (VVD) i en Ben Hermsen (CDA) i.
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

De voorgestelde wijziging behelst een overgangsregeling voor de jaren 1985,1986 en 1987 met het oog op de inkomenseffecten die voor gehuwden kunnen ontstaan als gevolg van de individuele heffing met ingang van 1985 van de op aanslag te betalen opslagpremies volksverzekeringen (AWBZ, AAW en AKW). Deze regeling geldt niet indien één van de echtgenoten of beide echtgenoten voor de inkomstenbelasting zelfstandigenaftrek genieten in verband met de langs die weg bij de derde fase tweeverdieners (wetsontwerp 18519) voor hen voorziene compensatie. De voorgestelde regeling houdt in dat de optredende inkomenseffecten boven een marge die overeenkomt met 10% van de premie-inkomensgrens in 1985 worden teruggebracht tot een kwart, in 1986 tot de helft en in 1987 tot driekwart. De tegemoetkoming die door de gekozen systematiek wordt verwerkt in de op te leggen definitieve aanslagen premieheffing, wordt in de eerste plaats verleend aan de echtgenoot die het laagste bedrag aan opslagpremies moet betalen en, voor zover de tegemoetkoming daarmee nog niet volledig worden gerealiseerd, verleend aan de andere echtgenoot.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 31 oktober 1984, amendement, nr. 10     KST18625N10K2
Amendementen van de leden Linschoten en Hermsen over een overgangsregeling voor de jaren 1985, 1986 en 1987 inzake inkomenseffecten voor gehuwden.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.