22228 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)

Dit wetsvoorstel werd op 3 september 1991 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is maatregelen te treffen gericht op vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de inschakeling van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces teneinde het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken, te komen tot een herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen aan te brengen en daartoe de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten te wijzigen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Ziektewet i).

Kerngegevens

Ingediend
3 september 1991

Volledige titel
Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In het regeerakkoord van november 1989 is als kabinetsdoelstelling vastgelegd zo spoedig mogelijk te komen tot een situatie waarbij het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen in ieder geval niet meer toeneemt. Onder meer met inzet van de in dit voorstel van wet opgenomen maatregelen moet deze situatie worden bereikt. Deze maatregelen richten zich vooral op het creëren van extra mogelijkheden voor arbeidsongeschikten om (weer) aan het arbeidsproces deel te nemen respectievelijk daaraan te blijven deelnemen. Dit voorstel van wet bevat wijzigingen in onder meer de Ziektewet (ZW), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW). Deze wijzigingen vloeien voort uit de voorstellen van de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TWVA) van 20 oktober 1989 (TK, 1989-1990, 21300 XV nr. 8), het kabinetsstandpunt van 6 maart 1990 naar aanleiding van deze voorstellen (TK, 1989-1990, 21300 XV nr. 65) alsmede uit de gemeenschappelijke verklaring volumebeleid arbeidsongeschiktheid, overeengekomen tussen kabinet en de Stichting van de Arbeid tijdens het Najaarsoverleg van 2 oktober 1990 (TK 1989-1990, 21800, XV nr. 9).

De maatregelen in dit voorstel van wet vormen een onderdeel van een meersporenbeleid gericht op preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, (re)integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en verbetering van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, twee nota's van verbetering, 17 amendementen en twee subamendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(51 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 10 maart 1992, stemming(en), Blz. 651 - 670     100392 1 2
De stemming over de motie-Gelderblom-Lankhout c.s betreffende wetsvoorstel 22228, nr. 130e (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume). - Handelingen Eerste Kamer 1991-1992 10 maart 1992 orde 2
vergadering: 10 maart 1992
 
1 25 februari 1992, motie, nr. 130e     KST22228N130eK1
Motie van het lid Gelderblom-Lankhout C.S. over het verzoek aan de regering om een hardheidsclausule in de malusregeling op te nemen -
 
1 25 februari 1992, behandeling; stemming(en), Blz. 597 - 650     250292 1 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enk... - Handelingen Eerste Kamer 1991-1992 25 februari 1992 orde 6
vergadering: 25 februari 1992
 
1 25 februari 1992, behandeling, Blz. 597 - 650     250292 1 4
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, a... - Handelingen Eerste Kamer 1991-1992 25 februari 1992 orde 4
vergadering: 25 februari 1992
 
1 14 februari 1992, nr. 130d     KST22228N130dK1
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 11 februari 1992, verslag, nr. 130c     KST22228N130cK1
Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 24 januari 1992, memorie van antwoord, nr. 130b     KST22228N130bK1
Memorie van antwoord
 
1 21 januari 1992, voorlopig verslag, nr. 130a     KST22228N130aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
2 2 januari 1992, brief, nr. 36     KST22228N36K2
Brief van De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 6 december 1991, gewijzigd voorstel van wet, nr. 130     KST22228N130K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 5 december 1991, gewijzigd amendement, nr. 35     KST22228N35K2
Gewijzigde amendementen van de leden Linschoten en Schimmel ter vervanging van die gedrukt onder nr. 16
 
2 5 december 1991, nota van verbetering, nr. 34     KST22228N34K2
Tweede nota van verbetering
 
2 5 december 1991, gewijzigd amendement, nr. 33     KST22228N33K2
Gewijzigde amendementen van het lid Schimmel ter vervanging van die gedrukt onder nr. 23
 
2 5 december 1991, stemming(en), Blz. 2155 - 2189     051291 2 12
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met m... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 05 december 1991 orde 12
vergadering: 5 december 1991
 
2 4 december 1991, gewijzigd amendement, nr. 32     KST22228N32K2
Gewijzigde amendementen van het lid Schutte ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 30
 
2 4 december 1991, motie, nr. 31     KST22228N31K2
Motie van het lid Beijlen-Geerts over het verzoek aan de regering om in het kader van de implementatie van de EG-richtlijn nr. 89/391 inzake de preventiediensten en in samenhang met het voor rekening van de werkgever brengen van de eerste zes weken ziekteverzuim, te komen tot een verplichting voor de werkgever vanaf 1 januari 1993 een vorm van bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar te stellen aan alle werknemers. -
 
2 4 december 1991, amendement, nr. 30     KST22228N30K2
Amendement van het lid Schutte om te benadrukken dat een melding van arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk dient te gebeuren, waarbij de zesde maand de uiterste termijn vormt. -
 
2 4 december 1991, subamendement, nr. 28     KST22228N28K2
Subamendement van het lid Linschoten over dat niet slechts bij cao of publiekrechtelijke regeling overeengekomen kan worden dat bij ziekte vakantiedagen ingeleverd worden, maar dat dit ook bij schriftelijke overeenkomst of reglement kan gebeuren. -
 
2 4 december 1991, amendement, nr. 27     KST22228N27K2
Amendementen van het lid Schimmel dient ertoe de hoogte van de geldelijke bijdragen (malus) voor werkgevers te maximeren op 6 maandsalarissen. -
 
2 4 december 1991, behandeling, Blz. 2095 - 2190     041291 2 5
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in ver... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 04 december 1991 orde 5
vergadering: 4 december 1991
 
2 4 december 1991, behandeling, Blz. 2095 - 2190     041291 2 3
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in ver... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 04 december 1991 orde 3
vergadering: 4 december 1991
 
2 3 december 1991, amendement, nr. 29     KST22228N29K2
Amendementen van het lid Beijlen-Geerts strekt ertoe de beperking in de toepassing tot het eerste jaar van de WAO/AAW, die het kabinet heeft voorgesteld, te laten vervallen. -
 
2 3 december 1991, amendement, nr. 26     KST22228N26K2
Amendementen van het lid Beijlen-Geerts over de nieuwe regeling dat ziektedagen kunnen worden aangemerkt als vakantiedagen. -
 
2 3 december 1991, amendement, nr. 25     KST22228N25K2
Amendement van het lid Schimmel strekt tot verplichtstelling van bedrijfsgezondheidszorg voor alle bedrijven. -
 
2 3 december 1991, amendement, nr. 24     KST22228N24K2
Amendement van het lid Schimmel over dat ingeval de dienstbetrekking wegens arbeidsongeschiktheid is geëindigd, de werkgever nog twee jaar lang de verplichting moet hebben om aan zijn ex-werknemer, wiens dienstbetrekking om die reden is geëindigd, passende arbeid aan te bieden zodra hij die arbeid beschikbaar heeft. -
 
2 3 december 1991, amendement, nr. 23     KST22228N23K2
Amendementen van het lid Schimmel over dat artikel 29a van de Ziektewet moet worden voorzien in een ophoging van het wettelijk ziekengeld voor werknemers die in het kader van het voorgestelde artikel 30, eerste lid, van die wet passend werk in een andere functie verrichten bij de eigen werkgever, ingeval zij wegens ziekte uitvallen. -
 
2 2 december 1991, subamendement, nr. 22     KST22228N22K2
Subamendement van het lid Van der Vlies over dat de doorwerking van de premiedifferentiatie in het werknemersdeel van de premie imperatief moet worden voorgeschreven met dien verstande dat die doorwerking wordt gemaximeerd op 1%. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 21     KST22228N21K2
Amendementen van het lid Beijlen-Geerts maken de melding bij de GMD op verzoek van de werknemer mogelijk. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 20     KST22228N20K2
Amendement van het lid Beijlen-Geerts strekt ertoe dat zorgvuldige afspraken tot stand komen tussen de eigen werkgever, de andere werkgever en de werknemer, toegespitst op de specifieke omstandigheden van het geval. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 19     KST22228N19K2
Amendement van het lid Biesheuvel over dat het zeer gewenst is om op korte termijn de nieuwe maatregelen mbt. de bestrijding van het ziekteverzuim, zowel voor de marktsector als voor het overheidspersoneel, in werking te laten treden -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 18     KST22228N18K2
Amendementen van het lid Linschoten over dat de bedrijfsvereniging na elk kwartaal aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een overzicht verstrekt omtrent de mate waarin niet aan de verplichting is voldaan, zo wordt een extra prikkel gecreëerd om uitvoering aan de meldingsplicht te geven. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 17     KST22228N17K2
Amendementen van het lid Linschoten over dat de termijn van zes maanden voor melding aan de GMD te lang is. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 16     KST22228N16K2
Amendementen van het lid Linschoten over dat de GMD door bedrijfsverenigingen na zes weken moet worden ingeschakeld -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 15     KST22228N15K2
Amendement van het lid Linschoten over dat het wenselijk is dat de doorwerking van de premiedifferentiatie in het werknemersdeel van de premie imperatief moet worden voorgeschreven. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 14     KST22228N14K2
Amendementen van het lid Linschoten strekt ertoe dat de bedrijfsvereniging zelf de premies vaststelt. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 13     KST22228N13K2
Amendement van het lid Linschoten over dat de hoogte van de geldelijke bijdrage voor een werkgever een bedrag van vier maanden salaris (uitgedrukt als éénderde van het jaarloon) niet te boven dient te gaan. -
 
2 2 december 1991, amendement, nr. 12     KST22228N12K2
Amendement van het lid Schutte over dat nadere regelgeving, in afwijking van de wet, wel kan worden gedelegeerd aan de Minister, maar niet moet worden overgelaten aan de bevoegdheden van de Sociale Verzekeringsraad. -
 
2 2 december 1991, behandeling, Blz. 1957 - 2190     021291 2 6
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en enkele andere wetten in verband met maatregelen... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 02 december 1991 orde 6
vergadering: 2 december 1991
 
2 27 november 1991, gewijzigd voorstel van wet, nr. 11     KST22228N11K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 22 november 1991, nota van wijziging, nr. 10     KST22228N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 21 november 1991, nota, nr. 9     KST22228N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 19 november 1991, nota van wijziging, nr. 8     KST22228N8K2
Nota van wijziging
 
2 18 november 1991, eindverslag, nr. 7     KST22228N7K2
Eindverslag
 
2 28 oktober 1991, memorie van antwoord, nr. 6     KST22228N6K2
Memorie van antwoord
 
2 21 oktober 1991, voorlopig verslag, nr. 5     KST22228N5K2
Voorlopig verslag
 
2 4 oktober 1991, nota van verbetering, nr. 4     KST22228N4K2
Nota van verbetering
 
2 3 september 1991, memorie van toelichting, nr. 3     KST22228N3K2
Memorie van toelichting
 
2 3 september 1991, voorstel van wet, nr. 2     KST22228N2K2
Voorstel van wet
 
2 3 september 1991, koninklijke boodschap, nr. 1     KST22228N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 2 september 1991, advies Raad van State, nr. A     KST22228NAK2
Advies raad van state, nader rapport
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past zeven wetten aan, waaronder:
 • Ziektewet
  Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel 02-12-1991 CDA P.J. (Pieter Jan) Biesheuvel i
R.L.O. (Robin) Linschoten 02-12-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
D.J. (Jacqueline) Beijlen-Geerts 02-12-1991 PvdA D.J. (Jacqueline) Beijlen-Geerts i
G.J. (Gert) Schutte 02-12-1991 GPV G.J. (Gert) Schutte i
I. (Ina) Brouwer 02-12-1991 GL I. (Ina) Brouwer i
B.J. (Bas) van der Vlies 02-12-1991 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
R.L.O. (Robin) Linschoten 02-12-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M. (Meindert) Leerling 02-12-1991 RPF M. (Meindert) Leerling i
A.J. (Arthie) Schimmel 02-12-1991 D66 A.J. (Arthie) Schimmel i
E. (Elske) ter Veld 04-12-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i
E. (Elske) ter Veld 04-12-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Tweede Kamer

R.L.O. (Robin) Linschoten 04-12-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten i
M. (Meindert) Leerling 04-12-1991 RPF M. (Meindert) Leerling i
E. (Elske) ter Veld 04-12-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Eerste termijn Eerste Kamer

H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 25-02-1992 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 25-02-1992 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 25-02-1992 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H. (Harm) van der Meulen 25-02-1992 CDA H. (Harm) van der Meulen i
K. (Kars) Veling 25-02-1992 GPV K. (Kars) Veling i
F. (Fenna) Bolding 25-02-1992 GL F. (Fenna) Bolding i
E. (Elske) ter Veld 25-02-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Tweede termijn Eerste Kamer

H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout 25-02-1992 D66 H.M. (Hanneke) Gelderblom-Lankhout i
H.F. (Han) Heijmans 25-02-1992 VVD H.F. (Han) Heijmans i
W. (Willem) van de Zandschulp 25-02-1992 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp i
H. (Harm) van der Meulen 25-02-1992 CDA H. (Harm) van der Meulen i
K. (Kars) Veling 25-02-1992 GPV K. (Kars) Veling i
F. (Fenna) Bolding 25-02-1992 GL F. (Fenna) Bolding i
E. (Elske) ter Veld 25-02-1992 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.