21644 nl - wetsvoorstel
Decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleiding

Dit wetsvoorstel werd op 19†juli†1990 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ter Veld†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bevordering van de afstemming van de bijstandsverlening op bijzondere individuele omstandigheden en voor een passende verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten bij de verlening van bijstand wenselijk is de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten te verruimen en de financieringswijze te herzien, alsmede dat het wenselijk is de mogelijkheden om deel te nemen aan scholing en opleidingen met behoud van uitkering te vergroten.

 

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe≠reiding
V
Behan≠deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Algemene Bijstandswet†i).

Kerngegevens

Ingediend
19†juli†1990

Volledige titel
Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met de decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleiding

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. (Elske) ter Veld†i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Naast bijstand voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten kan op grond van de Algemene Bijstandswet (AWB) (Stb. 1973, 395) ook bijstand worden verstrekt voor bijzondere noodzakelijke bestaanskosten. Bij laatstgenoemde kosten gaat het om noodzakelijke uitgaven die vanwege hun aard of hoogte afwijken van het gebruikelijke bestedingspatroon. Bijzondere bijstand wordt verleend voor zover voor bijzondere noodzakelijke bestaanskosten geen beroep mogelijk is op aan de ABW voorliggende voorzieningen en voor zover deze kosten niet uit eigen middelen kunnen worden voldaan. In het onderhavige wetsvoorstel tot decentralisatie van de bijzondere bijstand wordt voorgesteld de beleidsmatige en financiŽle verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand te verleggen naar de gemeenten. De belangrijkste overweging hierbij is dat gemeenten daardoor meer mogelijkheden krijgen om met behulp van bijzondere bijstand individuele financiŽle noodsituaties aan te pakken. Daarnaast worden in het wetsontwerp enkele bepalingen gewijzigd die in de uitvoeringspraktijk met enige regelmaat belemmerend blijken te werken bij de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening van degenen die een beroep moeten doen op bijstand. De verruiming van de beleidsmatige verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de bijzondere bijstand houdt ondermeer in dat het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria (Bld) (Stb. 1980, 87) wordt ingetrokken. Daarnaast wordt het begrip bijzondere noodzakelijke bestaanskosten zodanig verruimd dat hierin mede zijn begrepen de leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen, de tijdelijke woonkostentoeslagen bij woonkosten boven de maximumhuurgrens voor huursubsidie, het bij wijze van ęindividualiseringĽ hoger vaststellen van de bijstand en de bij uitzondering verstrekte bijstand voor de kosten van medische en maatschappelijke dienstverlening. De overdracht van de financiŽle verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand naar gemeenten gaat gepaard met overheveling naar het Gemeentefonds van het bedrag van de rijksvergoeding voor bijzondere bijstand alsmede het bedrag dat gemoeid is met de rijksvergoeding voor de overige genoemde onderdelen. De bijzondere bijstand is eerder onderwerp geweest van een heroverwegingsonderzoek. In 1987 werd een voorlopig regeringsstandpunt bepaald over het desbetreffende rapport (Tweede Kamer, 16625, nr. 95, p.28/29). In dit voorlopige regeringsstandpunt werd in beginsel een voorkeur uitgesproken voor de in het rapport beschreven beleidsvariant ędecentralisatie en dereguleringĽ. Deze variant had ondermeer betrekking op de overdracht van de financiŽle verantwoordelijkheid voor de bijzondere bijstand aan de gemeenten. In het kader van genoemde heroverweging was met dit decentralisatievoorstel een besparingsbedrag voor de rijksoverheid beoogd van f 25 mln. Het vorige kabinet heeft in de adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van 3 april 1989 inzake de herinrichting van de ABW meegedeeld af te zien van genoemde besparing. Bij die gelegenheid is aangegeven dat het belangrijkste doel van de decentralisatie is om gemeenten meer mogelijkheden te verschaffen om bij de bijstandsverlening maatwerk te leveren. Ook het huidige kabinet is deze opvatting toegedaan. Het wil gemeenten hiertoe ook financieel meer ruimte bieden door ten behoeve van de bijzondere bijstandsverlening bovenop het regulier naar het Gemeentefonds over te hevelen bedrag structureel f 100 mln. extra aan het Gemeentefonds toe te voegen. Met deze beslissingen alsmede het onderhavige wetsvoorstel wordt het regeringsstandpunt over het hiervoor genoemde heroverwegingsrapport voltooid. De SER heeft in een interimadvies van 14 september 1989 te kennen gegeven dat in hoofdlijnen wordt ingestemd met de voorgestelde decentralisatie van de bijzondere bijstand.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(27 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 31†maart†1992, brief, nr. 18     KST21644N18K2
Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 25†juni†1991, behandeling, Blz. 1273 - 1298     250691 1 3
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijk... - Handelingen Eerste Kamer 1990-1991 25 juni 1991 orde 3
vergadering: 25†juni†1991
 
1 4†juni†1991, eindverslag, nr. 262a     KST21644N262aK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 27†mei†1991, gewijzigd voorstel van wet, nr. 262     KST21644N262K1
Nader gewijzigd voorstel van wet
 
2 8†mei†1991, stemming(en), Blz. 4363 - 4410     080591 2 3
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van d... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 08 mei 1991 orde 3
vergadering: 8†mei†1991
 
2 7†mei†1991, motie, nr. 17     KST21644N17K2
Motie van het lid Schimmel over de rol van gemeenten bij richtlijnen en voorlichtingen over bijzondere bijstand. -
 
2 7†mei†1991, motie, nr. 16     KST21644N16K2
Motie van het lid Linschoten C.S. over het verzoek aan de regering om twee jaar na inwerkingtreding van de wet te evalueren in hoeverre voornoemde differentiatie tot rechtsongelijkheid heeft geleid en de Kamer hiervan in kennis te stellen. -
 
2 7†mei†1991, amendement, nr. 15     KST21644N15K2
Amendementen van de leden Schoots en Brouwer beogen het wettelijk voorgeschreven drempelbedrag te vervangen door een bevoegdheid voor burgemeester en wethouders om een drempelbedrag voor alle of specifieke bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan te hanteren. -
 
2 7†mei†1991, behandeling, Blz. 4303 - 4362     070591 2 7
De voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergro... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 07 mei 1991 orde 7
vergadering: 7†mei†1991
 
2 7†mei†1991, behandeling, Blz. 4303 - 4362     070591 2 5
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijk... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 07 mei 1991 orde 5
vergadering: 7†mei†1991
 
2 22†april†1991, nota van verbetering, nr. 14     KST21644N14K2
Tweede nota van verbetering
 
2 17†april†1991, amendement, nr. 13     KST21644N13K2
Amendementen van het lid brouwer beogen de gemeenten de vrijheid te geven zelf te bepalen in hoeverre eigen bijdragen in de kosten als bedoeld in de artikelen 18a en 18b gewenst zijn, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene die om bijzondere bijstand verzoekt, meegewogen kunnen worden. -
 
2 17†april†1991, nota van wijziging, nr. 12     KST21644N12K2
Derde nota van wijziging
 
2 10†april†1991, gewijzigd voorstel van wet, nr. 11     KST21644N11K2
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 22†maart†1991, nota van wijziging, nr. 10     KST21644N10K2
Tweede nota van wijziging
 
2 22†maart†1991, nota, nr. 9     KST21644N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 20†februari†1991, eindverslag, nr. 8     KST21644N8K2
Eindverslag
 
2 27†december†1990, nota van wijziging, nr. 7     KST21644N7K2
Nota van wijziging
 
2 27†december†1990, memorie van antwoord, nr. 6     KST21644N6K2
Memorie van antwoord - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met de decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleidingen
 
2 20†december†1990, stemming(en), 21800 V, 21664, Blz. 2517 - 2620     201290 2 20
De stemmingen over zes moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de ontvangsten en van de uitgaven van Hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken)... - Handelingen Tweede Kamer 1990-1991 20 december 1990 orde 20
vergadering: 20†december†1990
 
2 16†oktober†1990, voorlopig verslag, nr. 5     KST21644N5K2
Voorlopig verslag
 
2 8†augustus†1990, nota van verbetering, nr. 4     KST21644N4K2
Nota van verbetering
 
2 19†juli†1990, memorie van toelichting, nr. 3     KST21644N3K2
Memorie van toelichting
 
2 19†juli†1990, voorstel van wet, nr. 2     KST21644N2K2
Voorstel van wet
 
2 19†juli†1990, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST21644N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 17†juli†1990, advies Raad van State, nr. B     KST21644NBK2
Advies raad van state, nader rapport
 
2 1†januari†1989, memorie van toelichting, nr. A     KST21644NAK2
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past geen andere wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

L.M. (Leo) Schoots 07-05-1991 PvdA L.M. (Leo) Schoots†i
B.J. (Bas) van der Vlies 07-05-1991 SGP B.J. (Bas) van der Vlies†i
I. (Ina) Brouwer 07-05-1991 GL I. (Ina) Brouwer†i
E. (Eimert) van Middelkoop 07-05-1991 GPV E. (Eimert) van Middelkoop†i
A. (Ali) Doelman-Pel 07-05-1991 CDA A. (Ali) Doelman-Pel†i
M. (Meindert) Leerling 07-05-1991 RPF M. (Meindert) Leerling†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 07-05-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten†i
A.J. (Arthie) Schimmel 07-05-1991 D66 A.J. (Arthie) Schimmel†i
E. (Elske) ter Veld 07-05-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld†i

Tweede termijn Tweede Kamer

L.M. (Leo) Schoots 07-05-1991 PvdA L.M. (Leo) Schoots†i
B.J. (Bas) van der Vlies 07-05-1991 SGP B.J. (Bas) van der Vlies†i
I. (Ina) Brouwer 07-05-1991 GL I. (Ina) Brouwer†i
A. (Ali) Doelman-Pel 07-05-1991 CDA A. (Ali) Doelman-Pel†i
M. (Meindert) Leerling 07-05-1991 RPF M. (Meindert) Leerling†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 07-05-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten†i
L.M. (Leo) Schoots 07-05-1991 PvdA L.M. (Leo) Schoots†i
R.L.O. (Robin) Linschoten 07-05-1991 VVD R.L.O. (Robin) Linschoten†i
A.J. (Arthie) Schimmel 07-05-1991 D66 A.J. (Arthie) Schimmel†i
E. (Elske) ter Veld 07-05-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld†i

Eerste termijn Eerste Kamer

H.F. (Han) Heijmans 25-06-1991 VVD H.F. (Han) Heijmans†i
H. (Harm) van der Meulen 25-06-1991 CDA H. (Harm) van der Meulen†i
W. (Willem) van de Zandschulp 25-06-1991 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp†i
H. (Harm) van der Meulen 25-06-1991 CDA H. (Harm) van der Meulen†i
W. (Willem) van de Zandschulp 25-06-1991 PvdA W. (Willem) van de Zandschulp†i
E. (Elske) ter Veld 25-06-1991 Staatssecretaris E. (Elske) ter Veld†i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 ŗ 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.