1:

AAW - Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) was van 1976 tot 1998 een volksverzekering voor personen die langdurig arbeidsongeschikt waren ten gevolge van ziekte of gebreken. De verzekering was voornamelijk bedoeld voor zelfstandigen en jong-gehandicapten de dekking van een sociale verzekering te geven. De wet werd tot stand gebracht door minister Boersma binnen het kabinet Den Uyl.

Alleen aanvragers die in het verleden een bepaald inkomen verkregen hadden recht op de AAW, tenzij jonggehandicapt. Op grond van dat inkomen werd de basis voor de uitkering vastgesteld. Werknemers in de collectieve sector waren een uitzondering om uitvoeringtechnische redenen. Tot 1980 waren gehuwde vrouwen eveneensd uitgesloten voor deze verzekering, hierover werd tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel uitvoerig gediscussieerd.

In 1998 werd de AAW vervangen door de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid (Pemba), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wajong.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.