1:

Cao - Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

Het collectief onderhandelen over arbeidsvoorwaarden moet de gelijkwaardigheid van partijen verzekeren. De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dat het minimumloon. Met het aangaan van een cao beperken de partijen hun contractvrijheid. De cao werkt namelijk door in de individuele arbeidsovereenkomst. De looptijd van een cao bedraagt maximaal 5 jaar. Aan het einde van deze looptijd eindigt een cao van rechtswege of door opzegging. Vervolgens wordt een cao opnieuw voor een bepaalde tijd aangegaan.

In 1907 werd de cao voor het eerst wettelijk erkend. In 1914 kwam vervolgens, op initiatief van de werkgevers, de eerste landelijke overeenkomst over loon, arbeidsduur en arbeidsomstandigheden tot stand tussen de Werkliedenorganisatie in de Typografie en de Nederlandse Bond van Boekdrukkerijen. De Wet cao werd vervolgens in 1927 aangenomen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.