1:

Referte-eis

De referte-eis houdt in dat de werknemer in de 36 weken voorafgaande de werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt. Het aantal uren dat daadwerkelijk gewerkt is, is niet van belang.

Voor de vaststelling van de referteperiode worden een aantal weken niet in aanmerking genomen, te weten:

  • De weken waarin geen arbeid genoten had kunnen worden wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
  • De weken waarin niet als werknemer gewerkt is
  • De weken waarin geen arbeid verricht is in verband met het genieten van onbetaald verlof (tot een maximum van 78 weken)
  • De weken waarin niet gewerkt is maar de werknemer wel recht had op een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.