1:

Toeslagenwet

De Toeslagenwet (TW) is in 1987 ingevoerd, als onderdeel van de stelselherziening die toen plaatsvond. Zij is het sluitstuk van de werknemersverzekeringen en wordt uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. Op grond van de Toeslagenwet kan een toeslag tot het niveau van het sociaal minimum verleend worden aan personen met recht op een loondervingsuitkering op basis van de Ziektewet, de arbeidsongeschiktheidswetten of de Werkloosheidswet.

Tot 1987 waren ontvangers van bovenstaande uitkeringen voor een aanvulling tot het sociaal minimum afhankelijk van de minimumdagloon-bepalingen.

De Toeslagenwet vult de uitkeringen van de werknemersverzekeringen aan tot het van toepassing zijnde sociaal minimum. Dit gebeurt echter niet indien het inkomen waarop de loondervingsuitkering is gebaseerd beneden het minimum lag. In dat geval garandeert de Toeslagenwet slechts een aanvulling tot het niveau van het voormalige loon en moet men voor het restant beroep doen op de ABW.

De Toeslagenwet kent een middelentoets, maar deze is milder dan die van de ABW. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met het inkomen uit arbeid (en daaraan gerelateerde uitkeringen) van de betrokkene en zijn partner. Andere inkomsten, eigen vermogen en de inkomens van inwonende volwassen kinderen blijven in de Toeslagenwet echter buiten beschouwing.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.