1:

Volumebeleid

Volumebeleid is het beleid wat door de overheid wordt gevoerd met het doel om het aantal via de sociale zekerheid bekostigde uitkeringen te verkleinen. Met het volumebeleid wordt onder meer geprobeerd het aantal werklozen te verminderen en het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen.

Tot de instrumenten van het volumebeleid horen onder meer preventieve maatregelen, zoals de verbetering van arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg bij bedrijven, waardoor het beroep op sociale zekerheid kan verminderen. Een ander belangrijk instrument is bestrijding van de werkloosheid en beperking van de werkloosheidsduur.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.