1:

Stelselherziening

De stelselherziening is een totale herziening van het sociale zekerheidsstelsel in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw. Er kwam een nieuwe Werkloosheidswet (WW). Daarnaast verdween de verdiscontering van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uit de WAO en AAW. Tot slot werd de Toeslagenwet tot stand gebracht.

Het oude sociale zekerheidsstelsel resulteerde in zeer grote aantallen werklozen en arbeidsongeschikten. Bovendien was het systeem niet toepasselijk bij het emancipatieproces en de gewijzigde maatschappelijke opvattingen en economische omstandigheden.

In 1981 publiceerde de regering een nota om de discussie over het doel en de uitgangspunten van het toekomstige stelsel van sociale zekerheid mogelijk te maken. Onder het Kabinet Lubbers I werden de wetten tot stand gebracht.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.