Over deze website

Deze website is een van de onderdelen van het onderzoeksprogramma “Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014”.

Thema's

De thema's (zoals "Voordeurdeler") zijn geen wetenschappelijke teksten of voorpublicaties uit het onderzoek; ze zijn bedoeld om een breder publiek een inkijkje te geven in de omvangrijke parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel. Elk thema bestaat uit een korte beschrijving met daarbij de relevante parlementaire vindplaatsen. Uiteraard zijn er nog veel meer thema's denkbaar; het betreft hier een eerste selectie. Als u aanvullingen heeft of onjuistheden aantreft dan horen wij dit graag van u.

Dossiers

Via de websites worden parlementaire dossiers ontsloten die betrekking hebben op wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid. Het gaat dan om inhoudelijke wetsvoorstellen; niet de meer technische voorstellen over bedragen, heffingspraktijk etc. Er is voor gekozen om de behandelingen van de begroting Sociale Zaken niet op te nemen, hoewel daarin uiteraard ook onderwerpen op het terrein van de sociale zekerheid aan de orde kwamen.

Mogelijkheden vervolgonderzoek

Deze site en de daarin opgenomen parlementaire dossiers bieden mogelijkheden voor verder wetenschappelijk onderzoek. Behalve aan deelonderwerpen op het gebied van sociale zekerheid kan het bijvoorbeeld gaan om studie naar standpunten en stemgedrag van partijen. Verder kan worden gedacht aan onderzoek naar de rol van personen i (ministers, staatssecretarissen, Kamerleden) en naar de resultaten van kabinetten op het gebied van sociale zekerheid.

Via de opgenomen Wetsvoorstellen en nota's i zijn stemmingen te vinden over wetsvoorstellen, amendementen en moties. Amendementen en moties zijn opgenomen in zogenoemde 'minidossiers', waarin afzonderlijke stemuitslagen zijn te vinden. Daarnaast kunnen via de Wetsvoorstellen en nota's debatten worden teruggevonden.

Tot het onderzoeksveld behoren niet uitvoering en toezicht. Zo zijn er geen dossiers opgenomen over de inspectie van de sociale zekerheid.

onderzoeksvoorbeeld

Wie bijvoorbeeld wil onderzoeken hoe de behandeling van de Wet poortwachter is verlopen, treft dat voorstel vanaf de homepage aan in de rubriek Wetsvoorstellen en nota's i, in het onderdeel Arbeidsongeschiktheid/ziekte. Door op het vette nummer (27678) te klikken, komt u op het parlementaire dossier. Daar zijn onder meer de onderliggende stukken te vinden, zoals de memorie van toelichting maar ook amendementen en moties. In het documentenoverzicht treft u ook een link naar de stemmingen. In de Tweede Kamer waren die in dit geval op 13 en 20 juli 2001.

Via de rubriek 'woordvoerders' kan per Kamerlid en bewindspersoon hun inbreng in het plenaire debat worden gevonden. In de 'minidossiers' bij de amendementen en moties is te vinden wat de inhoud was en wat er met het betreffende amendement of met de motie is gebeurd.

Via de links naar de indieners van het wetsvoorstel kunt u zien welke andere wetgeving zij tot stand hebben gebracht. Bij de woordvoerders over de Wet poortwachter is te vinden over welke andere wetgevingsdossiers zij het woord hebben gevoerd.

Redactie

De redactie van deze website wordt gevoerd door het PDC, partner van het Montesquieu Instituut, in samenspraak met de onderzoeksgroep van het CPG. De website wordt de komende jaren uitgebreid aan de hand van kennis die uit het onderzoek voortkomt.

Bert van den Braak (eindredacteur)

Hans Nielen (management PDC)

Auteursrechten

De teksten op deze website zijn voor iedereen vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron en de datum waarop de website is bezocht.

Het auteursrecht op de gelinkte parlementaire dossiers en biografieën berust bij PDC. Deze items zijn uitsluitend beschikbaar gesteld voor onderzoekers en onderwijsgevenden binnen de context van de parlementaire geschiedenis. Als u ander gebruik (zowel commercieel als niet-commercieel) overweegt neemt u dan contact op.

De foto's op deze website zijn grotendeels afkomstig uit het fotoarchief van het Nationaal Archief. Wij hebben alleen gebruik gemaakt van foto's die vrij beschikbaar zijn. De namen van rechthebbenden zijn zoveel mogelijk vermeld. Als wij hierbij iets over het hoofd gezien hebben dan horen wij dat graag.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.