BWBR0006354 nl - wet
Wijzigingswet Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Deze wet werd op 22 december 1993 ondertekend en gepubliceerd in Stb. 1993, 744.

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) en de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) enkele bepalingen inzake het recht op uitkering te wijzigen.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


Geldende tekst

Wet van 22 december 1993, tot nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) en de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) enkele bepalingen inzake het recht op uitkering te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Indien een recht op uitkering voor de inwerkingtreding van deze wet is ontstaan, blijven de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen zoals die luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, van toepassing op feiten en omstandigheden, ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet.
  • 2 Indien ter zake van werkloosheid ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet geen recht op uitkering is ontstaan, blijven de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen zoals die luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, op het ontstaan van het recht op uitkering ter zake van die werkloosheid van toepassing.
  • 3 Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld.

Artikel IV

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • J. 
    Wallage

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

  • E. 
    M. H. Hirsch Ballin

Tekst op wetten.overheid.nl

Wetstechnische informatie

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.