BWBR0007634 nl - wet
Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie

Deze wet werd op 2 november 1995 ondertekend en op 28 november 1995 gepubliceerd (Stb. 1995, 560).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de bepalingen inzake het toekennen van bonusuitkeringen en opleggen van geldelijke bijdragen aan werkgevers, neergelegd in hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, af te schaffen, alsmede in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet bepalingen op te nemen ter bevordering van de reïntegratie.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


Geldende tekst

Wet van 2 november 1995, tot wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bepalingen inzake het toekennen van bonusuitkeringen en opleggen van geldelijke bijdragen aan werkgevers, neergelegd in hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, af te schaffen, alsmede in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet bepalingen op te nemen ter bevordering van de reïntegratie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Wetswijzigingen

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel I

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

Artikel II

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel III

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel IV

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel V

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel VI

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeid gehandicapte werknemers.]

Artikel VII

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Ziektewet, enz. (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume).]

Artikel VIII

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet terugdringing ziekteverzuim.]

Artikel IX

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid.]

Artikel X

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene burgerlijke pensioenwet.]

Artikel XI

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel XII

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene militaire pensioenwet.]

Hoofdstuk II. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 10-05-2006]

§ 1. De bonusuitkering

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel XIII

[Vervallen per 10-05-2006]

Paragraaf 1 van hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals deze paragraaf luidde vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet, blijft van kracht voor bonusuitkeringen als bedoeld in die paragraaf:

  • b. 
   die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet zijn aangevraagd en betrekking hebben op een vóór die datum aangegane dienstbetrekking, doch die eerst op of na die datum door de bedrijfsvereniging worden toegekend,
  • c. 
   die op of na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet worden aangevraagd, betrekking hebben op een vóór die datum aangegane dienstbetrekking en tot het toekennen waarvan de bedrijfsvereniging bevoegd is.

§ 2. De geldelijke bijdrage

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel XIV

[Vervallen per 10-05-2006]

Paragraaf 2 van hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals deze paragraaf luidde vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet, blijft van toepassing op geldelijke bijdragen die aan de bedrijfsvereniging verschuldigd zijn op grond van artikel 59i, tweede lid, van die wet voor personen wier eerste dag van ongeschiktheid tot werken, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, is gelegen vóór 1 juli 1993.

§ 3. De loonkostensubsidie

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel XV

[Vervallen per 10-05-2006]

Paragraaf 3 van hoofdstuk IIIB van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals deze paragraaf luidde vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet, met uitzondering van artikel 59n, zevende lid, blijft van kracht voor loonkostensubsidies als bedoeld in die paragraaf:

  • a. 
   die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet door de bedrijfsvereniging zijn toegekend,
  • b. 
   die vóór de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet zijn aangevraagd en betrekking hebben op
  • 1°. een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 59n, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet die vóór die datum is aangegaan dan wel
  • 2°. op het laten verrichten van arbeid in een aangepaste dan wel in een andere functie als bedoeld in artikel 59n, eerste lid, onderdeel b, van die wet, indien de aanvang van die werkzaamheden vóór die datum is gelegen, doch die eerst op of na die datum door de bedrijfsvereniging worden toegekend,
  • c. 
   die op of na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van deze wet worden aangevraagd en betrekking hebben op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 59n, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet die vóór die datum is aangegaan of op het laten verrichten van arbeid in een aangepaste dan wel in een andere functie als bedoeld in artikel 59n, eerste lid, onderdeel b, van die wet, indien de aanvang van die werkzaamheden vóór die datum is gelegen.

§ 4. De financiering

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel XVI

[Vervallen per 10-05-2006]

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel XVII

[Vervallen per 10-05-2006]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XVIII

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 • R. 
  L. O. Linschoten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

 • H. 
  F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Defensie,

 • J. 
  C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de achtentwintigste november 1995

De Minister van Justitie,

 • W. 
  Sorgdrager

Tekst op wetten.overheid.nl

Wetstechnische informatie

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.