BWBR0014451 nl - wet
Wet instroomcijfers WAO

Deze wet werd op 12 december 2002 ondertekend en op 24 december 2002 gepubliceerd (Stb. 2002, 647).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is gegevens omtrent de verkrijging van rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per werkgever bekend te maken.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


Geldende tekst

Wet van 12 december 2002, houdende regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gegevens omtrent de verkrijging van rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per werkgever bekend te maken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Instroomcijfers

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel II. Evaluatie

[Vervallen per 10-05-2006]

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • M. 
    Rutte

Uitgegeven de vierentwintigste december 2002

De Minister van Justitie,

  • J. 
    P. H. Donner

Tekst op wetten.overheid.nl

Wetstechnische informatie

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.