BWBR0003598 nl - wet
Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 juli 1983

Deze wet werd op 29 juni 1983 ondertekend en gepubliceerd in Stb. 1983, 299.

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983 achterwege te laten.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


Geldende tekst

Wet van 29 juni 1983, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983 achterwege te laten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1983.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 1983

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 • J. 
  de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 • L. 
  de Graaf

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

 • J. 
  P. van der Reijden

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1983

De Minister van Justitie,

 • F. 
  Korthals Altes

Tekst op wetten.overheid.nl

Wetstechnische informatie

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.