1:

Adviezen en rapporten

Hier treft u een overzicht aan van belangrijke adviezen, studies, rapporten en onderzoeken van adviesorganen zoals de Sociaal Economische Raad (SER), de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR), de Algemene Rekenkamer e.d. op het terrein van sociale zekerheid.

De selectie is beperkt tot publicaties die betrekking hebben op sociale wetgeving, de verzorgingsstaat of het socialezekerheidsstelsel. Documenten die uitvoeringskwesties betreffen (zoals de vaststelling van uitkeringsbedragen per jaar) zijn buiten beschouwing gelaten.

Sociaal Economische Raad (SER)

Jaar

Titel

1967

Interim-advies inzake voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O, de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid

1977

Advies met betrekking tot het ontwerp van een EEG-richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

1980

Advies verdeling premie WAO

1980

Advies beperking groei uitgaven sociale zekerheid

1982

Advies vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid

1982

Adviezen inzake ombuigingen op het terrein van de sociale verzekeringen per juli 1982, inzake verdeling premie WAO tussen werkgever en werknemer per 1 juli 1982 en inzake premieverdeling Werkloosheidswet

1983

Advies voorstellen minimumloon en sociale zekerheid 1984

1984

Advies hoofdlijnen gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

1984

Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering: uitvoeringsorganisatie aan de top

1985

Vervolgadvies gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

1990

Advies Herziening uitvoering sociale zekerheid

1991

Advies wijziging AAW, ABW, IOAW en IOAZ

1993

Advies inzake regresrechten in de sociale verzekeringen

1994

Advies minimumloon en sociale uitkeringen in 1995

1994

Studie: Verantwoordelijkheidsverdeling sociale zekerheid

1997

Advies werken aan zekerheid Deel I en II

1998

Advies Organisatie uitvoering sociale verzekeringen (OSV 2001)

1999

Advies: Structuur uitvoering werk en inkomen

2004

Advies: Aanpassing toetredingsvoorwaarden WW

2004

Advies: Beoordeling kabinetsvoornemens Aanpassing toetredingsvoorwaarden WW

2005

Advies: Van alle leeftijden: Een toekomstgericht ouderenbeleid op het terrein van werk, inkomen, pensioenen en zorg

2005

Advies: Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet

2005

Briefadvies: Voorstellen deregulering WW

2006

Advies: Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar

2007

Verslag symposium: Naar een nieuwe sociale investeringsagenda - De toekomst van de Nederlandse Verzorgingsstaat

Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR)

Algemene Rekenkamer

Centraal Planbureau

Jaar

Titel

2006

Reinventing the welfare state

(De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden)

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Sociaal en Cultureel Planbureau

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.