Motie van de heer Van Tets C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1977-1978 Nr. 86c

14184

Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979,1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbij­slagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon-en inkomstenbelasting MOTIE VAN DE HEER VAN TETS CS. Voorgesteld 12 september 1978

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over de plannen van de Regering inzake wijzi­ging in drie fasen van kinderbijslag en kinderaftrek, van mening dat een verdergaande hervorming van het stelsel van kinder­regelingen, die toegepast zou kunnen worden op nieuwe -dat wil zeggen op het tijdstip van invoering van nog niet verwekte -kinderen, verdient zo spoedig mogelijk in studie genomen te worden, spreekt als haar oordeel uit dat met het ter hand nemen van deze aangele­genheid door middel van het richten van een adviesaanvrage aan de SER niet gewacht behoort te worden tot of tot na de aangekondigde derde fase, dringt er bij de Regering op aan deze adviesaanvrage aan die welke be­trekking heeft op die derde fase toe te voegen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tets Louwes Voute Zoutendijk De Jong Eerste Kamer, zitting 1977-1978, 14184, nr. 86c

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.