1:

Personen

Gegevens zijn te vinden van de belangrijkste hoofspelers, zoals ministers en staatssecretarissen van Sociale Zaken, Kamerleden, voorzitters van vakbonden en werkgeversorganisaties en van SER en WRR. Daarnaast is beknopte informatie opgenomen over enkele adviseurs, zowel bij organisaties als bij formele adviesorganen.

Van de Tweede Kamerleden worden in de onderstaande overzichten alleen de prominente genoemd, met name zij die regelmatig bij behandeling van onderwerpen op het gebied van sociale zekerheid het woord voerden. Bij ieder parlementair dossier zijn de specifieke woordvoerders te vinden. Daar zijn ook de woordvoerders in de Eerste Kamer vermeld, met eveneens biografische gegevens.

De indeling van perioden hangt samen met de hoofdlijnen van het beleid, zoals dat door de diverse kabinetten werd gevoerd: tot 1980 laatste opbouw van de sociale zekerheid; 1980-1984 periode van de kabinetten-Van Agt en -Lubbers met onder meer de (eerste) stelselherziening; 1994-2002 periode 'Paars' met verdere privatisering en na 2002 de periode van de kabinetten-Balkenende en Rutte.

Hoofdrolspelers

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.