1:

Mogelijkheden vervolgonderzoek

Deze site en de daarin opgenomen parlementaire dossiers bieden mogelijkheden voor verder wetenschappelijk onderzoek. Behalve aan deelonderwerpen op het gebied van sociale zekerheid kan het bijvoorbeeld gaan om studie naar standpunten en stemgedrag van partijen. Verder kan worden gedacht aan onderzoek naar de rol van personen (ministers, staatssecretarissen, Kamerleden) en naar de resultaten van kabinetten op het gebied van sociale zekerheid.

Via de opgenomen parlementaire dossiers i zijn stemmingen te vinden over wetsvoorstellen, amendementen en moties. Amendementen en moties zijn opgenomen in zogenoemde 'minidossiers', waarin afzonderlijke stemuitslagen zijn te vinden. Daarnaast kunnen via de parlementaire dossiers debatten worden teruggevonden.

Onderzoekcasus

Met behulp van deze site is het mogelijk om zelf onderzoek te doen naar onderwerpen op het terrein van de sociale zekerheid. Er zijn dan meerdere 'wegen' denkbaar. In het overzicht 'wetsvoorstellen en nota's' staan de belangrijkste voorstellen om de socialezekerheidswetgeving aan te passen.

Wie bijvoorbeeld wil onderzoeken hoe de behandeling van de Wet poortwachter is verlopen, treft dat voorstel aan bij de wetgeving over arbeidsongeschiktheid. Door op het vette nummer (27678) te klikken, komt u op het parlementaire dosssier. Daar zijn onder meer de onderliggende stukken te vinden, zoals de memorie van toelichting maar ook amendementen en moties. In het documentenoverzicht treft u ook een link naar de stemmingen. In de Tweede Kamer waren die op 13 en 20 juli 2001.

Overigens kan bij amenendementen en moties ook een zogenoemd minidossier worden geraadpleegd, waar is te vinden wat de inhoud was en wat er met het betreffende amendement of met de motie is gebeurd.

Via de rubriek 'woordvoerders' kunnen per Kamerlid en bewindspersoon hun inbreng in het plenaire debat worden gevonden.

De ingang 'Personen' biedt bij bewindslieden eveneens toegang tot de wetgeving die zij tot stand hebben gebracht. Bij Kamerleden kan geeft de keuze 'woordvoerder bij dossiers' eveneens toegang tot wetgevingsdossiers.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.