Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 266f HERDRUK

23141

De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

413829F ISSN0921 -7363

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

29 juni 1994

Hierbij doe ik u toekomen het concept van mijn brief van heden aan een aantal instanties dat betrokken is bij de uitvoering van de sociale verzekeringen. De brief betreft het besluit van uw Kamer om het wetsvoorstel aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Eerste Kamer, 1993-1994, 23141, nr. 266) niet meer voor het zomerreces te behandelen. Ik betreur dit besluit zeer, maar kan uiteraard niet anders dan mij erbij neerleggen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.Wallage

Aan:

I

De Sociale Verzekeringsraad, Postbus 100, 2700 AC, Zoetermeer II De Federatie van Bedrijfsverenigingen, Postbus 8300, 1005 CA, Amsterdam III De Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH, Amstelveen IV De Gemeenschappelijke Medische Dienst, p/a GAK, Postbus 8300, 1005 CA, Amsterdam V Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, Postbus 100, 2700 AC, Zoetermeer VI Het Arbeidsongeschiktheidsfonds, Postbus 100, 2700 AC, Zoetermeer VII Het Algemeen Werkloosheidsfonds, Postbus 100, 2700 AC, Zoetermeer VIII Het Toeslagenfonds, Postbus 100, 2700 AC, Zoetermeer Zoals u inmiddels wellicht vernomen zult hebben, heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 28 juni 1994 besloten om de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Eerste Kamer, 1993-1994, 23141, nr. 266) aan te houden tot na het zomerreces. Ik hecht er zeer aan u te laten weten dat ik veel waardering heb voor de inspanningen die u en andere betrokken instanties tot nu toe geleverd hebben, om voorbereid te zijn op de invoering, zo mogelijk per 1 januari 1995, van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Op basis van het overleg dat ik eerder met de Eerste Kamer heb gevoerd, ga ik er thans van uit dat het wetsvoorstel begin september in een plenaire vergadering zal worden behandeld, ook indien er dan nog geen nieuw kabinet is aangetreden. Verder maak ik u er op attent dat het wetsvoorstel tot invoering van de nOSV op 27 juni 1994 bij de Tweede Kamer is ingediend (Tweede Kamer, 1993-1994, 23775).

Op grond van het voorgaande acht ik het nog steeds mogelijk dat de nOSV per 1-1-'95 van kracht wordt. Ik wil u dan ook verzoeken door te gaan met uw werkzaamheden ter voorbereiding op de implementatie van het wetsvoorstel.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Wallage

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.