Gewijzigd ontwerp van wet - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (tijdelijke verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 24 juni 1983

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983 tijdelijk te verminderen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • A. 
  Het derde lid wordt vervangen door:
 • De basiskinderbijslag bedraa gt over een kalenderkwartaal bij een 9' szinsgrootte van: a. een kind

f293,78 per kind; b. twee kinderen f385,32 per kind; c. drie kinderen f412,60 per kind; d. vier kinderen f450,68 per kind; e. vijf kinderen f473,52 per kind; f. zes kinderen f498,42 per kind; B< zeven kinderen f516,21 per kind; h. acht kinderen

f537,46 per kind.

 • B. 
  Het in het vierde lid genoemde bedrag wordt vervangen door: f686,28.

ARTIKEL II

 • Per 1 juli 1983 blijft de toepassing van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet achterwege.

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 178a

 • Voor de eerstvolgende toepassing van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van een na 1 juli 1983 gelegen datum, wordt, in afwijking van artikel II, tweede lid, van de wet van 29 december 1982, Stb. 745, onder «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 1983.

ARTIKEL III

Voor de toepassing van artikel 13 van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van 1 juli 1984 wordt:

 • het derde lid van artikel 12 van die wet als volgt gelezen: 3. De basiskinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal bij een gezinsgrootte van: a. een kind

f 298,06 per kind; b. twee kinderen f 390,93 per kind; c. drie kinderen f 417,91 per kind; d. vier kinderen f456,09 per kind; e. vijf kinderen f478,99 per kind; f. zes kinderen f 504,02 per kind; g. zeven kinderen f 521,91 per kind; h. acht kinderen

f 543,32 per kind.

 • het in het vierde lid van artikel 12 van die wet genoemde bedrag vervangen door: f693,21.
 • onder «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 1983.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1983.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 178a

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.