Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2851 Herdruk

20890

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 13 mei 1992

1 De vorige stukken zijn verschenen onder nr. 121, 121 a en 1 21 b van vergaderjaar 1989-1990 " Dit schrijven is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 10800 7

Naar aanleiding van uw verzoek om schriftelijke informatie ter voorbereiding van een overleg over de voortgang van het nog bij u aanhangige wetsvoorstel ter uitvoering van de Vierde EG-Richtlijn (Wetsvoorstel 20890), deel ik u het volgende mede.

Zoals uit mijn schrijven van 7 februari jl. over de wijziging van artikel 119 van het EEG-Verdrag blijkt, stel ik mij op het standpunt dat uit het arrest-Barber voortvloeit dat op het aanvullend pensioenterrein mannen en vrouwen vanaf 17 mei 1990 gelijk moeten worden behandeld voor zover het werknemers betreft. De nu nog in artikel III van wetsvoorstel 20890 opgenomen uiterste ingangsdatum voor de gelijke behandeling van 1 januari 1993 kan derhalve niet onverkort worden gehandhaafd. De in dat schrijven aangekondigde en inmiddels bij de Raad van State ingediende novelle ter wijziging van wetsvoorstel 20890 strekt er uitsluitend toe om in onderdeel a van artikel III op te nemen dat er uit de wet ten opzichte van werknemers met terugwerkende kracht tot 17 mei 1990 bovenvermelde verplichtingen voortvloeien. De tekst van het Protocol bij artikel 119 van het EEG-Verdrag en van de Overeenkomst betreffende de sociale politiek is te uwer informatie als bijlage bijgevoegd. Tevens doe ik u toekomen een afschrift van mijn schrijven d.d. 14 april jl. aan de Tweede Kamer* over de novelle bij wetsvoorstel 20890 in relatie tot de ratificatie van het Protocol bij artikel 119 van het EEG-Verdrag.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. ter Veld 21315 0FISSN0921736 3Sdu Uitgeverij Plantijnstraat '

s Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.