B. (Bert) de Vries

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1993-11-25 22730 - Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
1993-01-28 22824 - Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
1991-06-27 22012 - Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebïjslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking onder omstandigheden
1982-12-21 17467 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982
1981-12-10 17199 - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982
1981-03-16 15835 - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen
1980-06-10 16212 - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981
1980-01-29 15800 A - Vaststelling begroting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1980
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.