S.C. (Suzanne) Bischoff van Heemskerck

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1984-12-18 18687 - Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen
1984-12-11 18664 - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)
1983-06-28 17941 - Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983
1983-06-28 17940 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)
1983-03-29 17696 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op kinderbijslag voor kinderen die het huishouden mede-verzorgen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen)
1982-12-29 17697 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beƫindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)
17467 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982
1982-06-29 17468 - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982
1981-03-04 16527 - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)
16534 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.