J. (Hannie) van Leeuwen

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2006-06-20 30370 - Wet wijziging WW-stelsel
2005-11-08 30034 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
2003-10-28 28870 - Wet werk en bijstand
2002-12-10 28159 - Wet instroomcijfers WAO
2001-12-17 27686 - Invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekering
2001-11-26 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
27678 - Wet verbetering poortwachter
2000-12-19 27248 - Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
1998-04-28 25699 - Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekkingen van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW
1997-04-15 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
1996-04-16 23909 - Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
1995-12-20 24169 - Algemene nabestaandenwet
1995-10-31 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie
1976-06-24 13951 - Matiging van de groei van de sociale voorzieningen 1977-1980
1975-09-09 13231 - Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.