R.L.O. (Robin) Linschoten

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1996-04-23 23909 - Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
1995-12-19 24169 - Algemene nabestaandenwet
1995-10-31 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie
1994-12-21 23985 - Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)
1994-10-11 23141 - Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
1993-11-23 23427 - Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
1992-09-01 22730 - Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
1991-12-02 22228 - Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume)
1991-06-24 22012 - stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking onder omstandigheden
1991-05-07 21644 - Decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleiding
1990-05-22 20459 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet, inzake de bijstandsverlening aan vreemdelingen
1990-03-28 20598 - Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal van kosten van bijstand
1990-01-31 20890 - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)
1988-11-30 20854 - Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer)
1986-10-14 19606 - Wijziging van een aantal voorstellen van wet in het kader van het stelsel van sociale zekerheid
1986-04-09 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1985-01-29 18515 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)
1984-12-12 18683 - Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)
1984-12-11 18123 - Uitvoering van de Algemene Bijstandswet
1984-11-01 18625 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)
1983-09-28 18100 XV - Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984
1983-04-13 17800 - Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (beëindiging van het recht op uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen
1983-03-16 17696 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (beperking van de hoogte van de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen, afschaffing van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen)
1982-12-21 17697 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beëindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen)
1982-12-14 17467 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.